menu
Word Lid
Rechtse echo’s uit de gemeenteraad

De gemeenteraad van afgelopen maandag was een marathonzitting. Zowel de onderlinge twisten vanuit de meerderheid tussen socialisten en de kleine Open VLD-fractie als het oppositiewerk van onze partij deden de gemoederen bedaren. Hieronder vindt u naast onze eerder verschenen LEZ-motie en de begrotingstoespraak van Anke Van dermeersch een bloemlezing van onze jongste gemeenteraadsinitiatieven.

Ongecoördineerde werken op Vlaamse- en Waalsekaai: schepen Kennis duldt geen kritiek

Hoewel het stadsbestuur afgelopen maand met veel poeha het eerste deel van het nieuwe park op de Gedempte Zuiderdokken publiek maakte, blijven de werken aan Vlaamse- en Waalsekaai vertraging oplopen. De aanpak van de nutswerken zorgen voor een opeenstapeling van frustraties bij de plaatselijke middenstand en horeca die stilaan ten einde raad zijn. Meerdere handelszaken hebben vanwege de onophoudelijke werken ondertussen onze stad noodgedwongen verlaten.

Reeds voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd klaagde gemeenteraadslid Filip Dewinter in de bevoegde commissie van schepen Koen Kennis (N-VA) de slechte coördinatie van de nutswerken rondom Vlaamse- en Waalsekaai aan: “Niet-gerespecteerde deadlines, werken die wekenlang stilliggen, handelaars die niet geïnformeerd worden en niet terecht kunnen bij een centraal aanspreekpunt voor werken die jaren aanslepen en een chaotisch circulatieplan: hoe is het mogelijk dat het stadsbestuur het nalaat in te grijpen en bij te sturen?”

Schepen Kennis wuifde de kritiek en voorstellen weg als overdreven en uit de lucht gegrepen. De reden van de opgelopen vertraging is volgens de schepen van middenstand en mobiliteit te wijten aan bouwmaterialen die uit Oekraïne moeten komen enerzijds en het slechte weer anderzijds… Wat het circulatieplan betreft, zou er de komende weken een “scherpere signalisatie” komen. Horeca-uitbaters zouden terecht kunnen bij de door het stadsbestuur aangestelde “horeca-managers”…

Wij zijn niet gekant tegen de metamorfose die de Gedempte Zuiderdokken ondergaan, maar betreuren ten zeerste de slechte en aanslepende aanpak van de werken. Het stadsbestuur heeft het nagelaten om bij aanvang in dialoog te gaan met handelaars en horeca en heeft een veel te lange verbouwonderbreking ingelast: de herinvoering van de terrassen is alweer voor langere tijd opgeschort. Het is maar de vraag welke zaken deze werf kunnen overleven…


Tour Amical voorgoed verguisd uit Antwerpen?

Begin mei vond in het Park van Brasschaat de achttiende start van het jaarlijkse oldtimertreffen "Touramical" plaats. Hoewel dit evenement van oudsher Antwerps is en het haar start jarenlang aan onze Scheldekaaien kende, is de organisatie vanwege LEZ uitgeweken naar Brasschaat. Dit betekent dat dit jaarlijkse evenement met tienduizenden bezoekers wordt misgelopen vanwege de asociale en hypocriete LEZ-maatregelen. Daar waar cruiseschepen wel mogen aanvaren, zijn oldtimers niet langer welkom, tenzij men een monsterboete betaalt. Een niet onbelangrijk gevolg van deze maatregel is dat onze horeca een lucratief weekend met tienduizenden extra gasten misloopt. Europese gasten bezoeken immers al te graag onze historische binnenstad. Filip Dewinter maande schepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA) dan ook aan om in dialoog te gaan met de organisatoren en uitzonderingsmaatregelen te treffen. Voor schepen Kennis blijft echter de regel: niet welkom zonder peperdure LEZ-pas. 

Betreurenswaardig en wraakroepend, want terwijl deze oldtimers in andere Europese steden met open armen worden ontvangen, bant Antwerpen de oldtimer waardoor men een groot aantal toeristen misloopt. Trieste gevlogen van de groene autofobie waar de N-VA zich met volle overgave achter schaart.


Islamitische geboden boven de grondwet geplaatst in Borgerhout

Maandagavond 25 april werd de districtsraad van Borgerhout gedurende meer dan 28 minuten geschorst voor de ramadan. Districtsraadslid en vervangend voorzitter Luc Moerkerke (Groen) had aan het begin van de zitting een tien minuten durende schorsing voorgelegd die zou worden ingelast indien alle raadsleden er mee zouden instemmen. Zowel de N-VA als onze partij stemden hier niet mee in, maar de raadsvoorzitter schorste rond zonsondergang tóch de zitting voor de ramadan, maar dan onder het mom van ‘het tellen van stemmen’. Dat was duidelijk een drogreden, aangezien het tellen van 25 stemmen zeker geen 28 minuten duurt en de te lange schorsing samenviel met de zonsondergang en dus met het ogenblik waarop het ramadanvasten mag worden doorbroken.

Fractieleider Sam van Rooy polste bijgevolg naar de mening van burgemeester De Wever aangaande dit incident. Net als het Vlaams Belang is De Wever van mening dat dit gebeuren een schending van de scheiding tussen kerk en staat impliceert. Op de vraag van van Rooy, of het wenselijk zou zijn de geldende regelgeving aan te passen zodat een schorsing van een lokale raadszitting nooit kan plaatsvinden wegens religieuze wensen van één of meerdere raadsleden, wenste de burgemeester niet in te gaan.

In tegenstelling tot slechts enkele verontwaardigde reacties vanuit N-VA-hoek, ondernam Sam van Rooy verdere actie. Hij diende een tuchtklacht in bij de Vlaamse regering en een klacht bij het Bureau voor Integriteit van onze stad, het is afwachten op een beslissing van deze instanties.

Gruwelijke gewelddaden van homofobie in Deurne: Sam van Rooy vraagt slachtofferbijstand

Een bekogeling met eieren, ingetrapte deuren, het scanderen van “homo’s dood”, pogingen tot diefstal en het besmeuren en verbranden van regenboogvlaggen: een resem aan ontoelaatbaar homofoob geweld deed zich voor in de Van Den Hautelei in het “multiculturele” Deurne. Hoewel de storm de laatste weken gaan liggen is, drong Sam van Rooy erop aan om waakzaam te blijven, hard op te treden tegen daders en om maximaal terug te koppelen naar de slachtoffers. “Zorg er alstublieft voor dat het wijkteam een vinger aan de pols houdt en de slachtoffers blijft informeren, bijstaan en geruststellen,” aldus van Rooy

Diversiteits- en pampersubsidie-oorlog binnen het stadsbestuur

Zowel tijdens de gemeenteraadscommissie economie en werk als tijdens de commissie onderwijs en jeugd liepen de gemoederen hoog op. Open VLD-fractieleider Marinower en Vooruit-fractieleider El Mzairh vlogen elkaar in de haren. Oorzaak: de pampersubsidies voor de vzw Gatam. “Een loopje met de waarheid”, “meerdere vormen van recidive” en "een één tweetje tussen fractieleider en schepen”, ... verweet Claude Marinower zijn coalitiepartner tijdens de commissies. “Het leek hier wel de Gazastrook. Bovendien zijn deze verbale rellen misschien wel de oorzaak van de afwezigheid van collega Marinower op deze gemeenteraad”, merkte Sam van Rooy op.

De ontzettende onenigheid over de subsidieverdeling en -verschuiving van de vzw Gatam in de richting van de socialistisch getinte “jongerenorganisatie” Jinc (waarvan een Vooruit-districtsraadslid uit Borgerhout directeur is en een ander bestuurslid de woordvoerder is van minister Frank Vandenbroucke) deed Vlaams Belang-fractieleider van Rooy denken aan hetgeen hij vorig jaar naar aanleiding van de Antwerpse schepenvaudeville meedeelde: “De nieuwe schepen Caluwaerts is de voetveeg van deze coalitie, want ze is mathematisch niet nodig en stond naar eigen zeggen met de rug tegen de muur; het was akkoord gaan met eender wat, of oppositie.”

“De paarse vleugel van uw centrum-linkse stadsbestuur, burgemeester, rolt vechtend over straat over subsidies voor de voor socialisten befaamde maar voor talloze niet-socialisten beruchte Antwerpse diversiteits- en pamperindustrie. Het is een trieste climax van een open oorlog binnen uw college, die nu al zo’n zeven maanden duurt. Heel deze saga doet ons onwillekeurig denken aan de zaak-El Kaouakibi, die wat betreft het terugvorderen van subsidiegelden nog altijd als een zwaard van Damocles boven dit stadsbestuur hangt,” besloot van Rooy. Een reactie vanuit een timide meerderheid bleef achterwege.


Moslimjongeren terroriseren Wim Saerensplein

Bij aanvang van de gemeenteraad overhandigde Marcella van Varsseveld van Café Daniël’s, geflankeerd door gemeenteraadsleden Peggy Pooters en Sam van Rooy en districtsraadsleden Sandra Wintershoven en Jan Van Wesembeeck, een petitie om komaf te maken de buitenproportionele overlast op en rondom het Wim Saerensplein. “We zijn ermee bezig”, was de eerste reactie van burgemeester De Wever.

In zijn interpellatie schetste fractieleider en Deurnenaar van Rooy de Deurnese problematiek: “Terwijl tot enkele maanden geleden de overlast op en rond het Wim Saerensplein vooral bestond uit zwerfvuil en drugsgebruik, is de toestand er de afgelopen anderhalve maand totaal geëscaleerd. Sinds ongeveer de tweede helft van de ramadan worden buurtbewoners in toenemende mate geconfronteerd met overlast en straatterreur van zogenaamde ‘jongeren’. Mensen worden lastiggevallen, uitgescholden en zowel verbaal als fysiek bedreigd. Voorbijgangers krijgen blikjes naar zich toe geworpen, vrouwen worden nageroepen en wie de jongeren aanspreekt op hun gedrag, wordt op agressieve manier benaderd. Heel wat buurtbewoners blijven dan ook binnen, sluiten ramen en deuren wegens het lawaai en houden angstvallig hun kinderen binnen. Een buurtbewoner zegt: ‘Het is onmogelijk geworden om je na 21 uur nog op het plein te begeven. Met brommertjes cirkelen ze rond buurtbewoners die de hond uitlaten. Ze gebruiken bommetjes om de honden bang te maken. Ze vragen overdag zelfs toegangsgeld aan de kinderen die op het speeltuintje willen spelen.’ Ik ben op zondagavond 15 mei zelf enkele uren ter plaatse geweest: de politie was er toen urenlang aanwezig met een tiental agenten, maar dat was niet meer dan een tijdelijke afschrikking, want nadat de agenten omstreeks 23u waren vertrokken, barstte de hel weer los en kwamen de moslimjongeren uit de zijstraten om het Wim Saerensplein te terroriseren en met name café Daniel's te bekogelen. Er woedde een kleine straatoorlog, waarbij Café Daniel's en de Poolse nachtwinkel ernaast werden geviseerd en bekogeld met stenen en fietsen. Ook cafébazin Marcella kreeg een steen op haar rug en tegen haar been. Zij vertelt dat wekenlang al cafégangers systematisch werden uitgescholden en bedreigd. Marcella en haar klanten kunnen niet meer rustig genieten en zijn bang. Ze heeft slapeloze nachten. ‘Al vier weken lang moeten wij elke dag de politie bellen,’ verklaarde ze. En: 'Ze gaan steeds driester te werk. Ze gooien met bakstenen, dat zijn al echte moordwapens. Ook de politie werd bekogeld. Die jongeren zijn eropuit het plein over te nemen. Hier kunnen wij niets tegen beginnen. En de politie blijkbaar ook niet. Eén van de dagen gaat het niet bij gewonden blijven, maar gaat hier een dode vallen.'”

Afgelopen jaren en maanden heeft het stadsbestuur dermate zwak ingegrepen, waardoor de situatie compleet is geëscaleerd met zwaargewonden en niet te overziene schade aan café Daniël’s als gevolg. Een bende moslimjongeren is kunnen aangroeien en waant zich nu baas op en rond het Wim Saerensplein en de Tweegezusterslaan. Alleen een lik-op-stuk-beleid zal komaf maken met deze steeds driester wordende taferelen. Het Vlaams Belang vreest alvast dat dit er nooit zal komen zolang men een bestuursploeg met socialisten vormt.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF