Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Aangepast Meerjarenplan: meer strategische aanpak aan de orde

Aangepast Meerjarenplan: meer strategische aanpak aan de orde
Lokaal @ Vlaams Belang

Op de jongste gemeenteraad agendeerde men vanuit het stadsbestuur een aanpassing van het meerjarenplan. Cijferexperte Anke Van dermeersch dankte tijdens haar tussenkomst de stadsdiensten en betrokken ambtenaren voor hun zorgvuldige uiteenzetting, maar betreurde de mislopen opportuniteiten vanuit het schepencollege: “Hoewel we vanuit de Vlaams Belang-fractie verheugd zijn met de keurig omschreven begrotingsteksten, heeft het stadsbestuur helaas de kans niet gegrepen om te herfinancieren op een moment dat de rente enorm laag was. Ondertussen worden we geconfronteerd met een inflatie/rente spiraal, waarbij het onzeker is wanneer en hoe deze zal stoppen. Feit is dat nu lenen duur is en blijft. Dit bestuur, dat onder deze burgemeester die toch zijn tweede termijn doet, had korter op de bal moeten spelen! Ambitieus investeren is goed, maar met een juiste timing zou dit in ieder geval minder kostelijk zijn voor de Antwerpenaar”

Oplopende schuldgraad en hoge personeelskost

Zorgwekkend is onze stedelijke schuldratio die oploopt van 43,5% in 2022 naar maar liefst 72,9% in 2025. “Ik zou bijgevolg willen aandringen op een grondige screening en evaluatie op de doelmatigheid van de voorgenomen investeringen om de budgettaire weerslag vooralsnog te beperken. Deze oplopende schuldratio zorgt voor een sneeuwbaleffect dat vooral bij oplopende rente beangstigend is. Uit de getoonde grafieken blijkt duidelijk dat er een omslag is vanaf 2020. De schulden werden afgebouwd tot 2020, maar stijgen nadien fors. Dit is een ‘oranje knipperlicht’ gelukkig nog niet rood, maar nu moet de schuldstijging echt wel stoppen en niet verder doorstijgen. Eénmaal de schuldratio, die in 2025 al bijna 73% zal bedragen, boven de 100% komt, ontstaat er een probleem omdat de lopende ontvangsten dan niet meer zullen volstaan om je schulden te financieren ”, ging Anke Van dermeersch verder in haar analyse.

Waakzaamheid is eveneens aan de orde wat de evolutie van de loonkosten betreft. Die zijn ruim 43% van de globale uitgaven en dus budgettair essentieel om een meerjarenplan financierbaar te houden. “Ik vrees ook dat er enige onderschatting is bij de indexprovisies”, aldus Van dermeersch.


Extra schuld bovenop de stadsschuld?

Verder liet het aangepaste meerjarenplan het opnieuw na om de nodige aandacht te besteden aan het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Vanuit haar jarenlange financiële gemeenteraadservaring waarschuwde Van dermeersch de bevoegde schepenen: “Ik wil ook nu weer een voorbehoud maken voor de operatie om ZNA en het Zorgbedrijf zelf leningen, met eventueel stadswaarborg, te laten afsluiten. Ik waarschuw er al jaren voor dat er zo buiten de eigenlijke stadsbegroting schulden worden opgebouwd waar de stad verantwoordelijk voor kan worden gesteld. Het lijkt me normaal dat er parallel met de actualisatie van het meerjarenplan een rapportering zou zijn over de financiële situatie bij het ZNA en het Zorgbedrijf.”

Niet hervallen in aloude socialistische gewoonte

“Wij zullen ons als Vlaams Belang, in een tijd volgend op vele jaren van torenhoge schulden en weinig investeringsruimte, alvast constructief blijven opstellen en waakzaam blijven. Dit stadsbestuur mag immers niet dezelfde fouten als in het verleden maken. Een oplopende schuldratio; het opnieuw stijgen van de schuld; een rente stijging en galopperende inflatie; nieuwe leningen met stadswaarborg aangegaan door ZNA en het Zorgbedrijf en tenslotte een oplopende loonkost kunnen de voorbode zijn voor nieuwe budgettaire problemen. Hopelijk heeft dit stadsbestuur geleerd uit de grove fouten die gemaakt werden door de socialistische potverterende stadsbesturen van het verleden”, besluit Anke Van dermeersch.