menu
Word Lid
Geen moskee in Berendrecht:


Stad Antwerpen weigert omgevingsvergunning na protest Vlaams Belang

Filip Dewinter: “Oppositie voeren werkt. Na acties, bezwaarschriften en protest hebben we onze slag thuis gehaald en komt er geen moskee in de Polder. Het Antwerpse Vlaams Belang stelt met genoegen vast dat de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vestigen van een islamitische moskee van de vzw Het Gezin aan de Steenovenstraat in Berendrecht vorige vrijdag, naar aanleiding van het Antwerpse college van burgemeester en schepenen, werd geweigerd. Het Vlaams Belang heeft in het recente verleden herhaaldelijk gemanifesteerd en geprotesteerd tegen de komst van deze moskee en islamitisch centrum in de Polder. Tevens werd een bezwaarschriftenactie opgezet. Die bezwaarschriften hebben geleid tot het verwerpen van de omgevingsaanvraag.”

In het antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Filip Dewinter liet schepen Annick De Ridder weten dat het college op vrijdag 17 december jongstleden beslist heeft om op basis van de ingediende bezwaarschriften geen omgevingsvergunning voor de moskee en het islamitisch complex te verlenen. In verschillende bezwaarschriften die op initiatief van het Vlaams Belang werden ingediend, werd onder andere aangehaald dat de betrokken moskee zonevreemd was, overlast voor de buurtbewoners zou opleveren en strijdig was met een aantal stedenbouwkundige verordeningen. Het college oordeelt nu dat “het bezwaar inzake de zonevreemde functie stedenbouwkundige grond heeft en gegrond wordt bevonden”.

Tevens oordeelt het college dat “de aanvraag strijdigheden met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en hemelwater, de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid en de Antwerpse bouwcode bevat.”

Verder stelt het college dat “het verder oneigenlijk gebruiken en inrichten van het agrarisch gebied voor deze functie kan niet toegestaan worden.”

Filip Dewinter is bijzonder tevreden met de beslissing van het college: “Al tien jaar lang probeert de islamitische vzw Het Gezin een moskee met koranschool en islamitisch cultureel centrum te vestigen in de voormalige Bosschool in de Polder. Het landelijke Berendrecht zou een centrum voor moslims uit Nederland, Duitsland en Antwerpen moeten worden. 600.000 euro werd via allerlei benefietacties opgehaald om de moskee te verbouwen. De actie om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen heeft, na de manifestaties en betogingen, vruchten afgeworpen. Oppositie voeren werkt! Dat deze moskee en islamitisch centrum er niet komt, is een overwinning in de strijd tegen de islamisering van Antwerpen!”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF