Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Rechtse echo’s uit de gemeenteraad

Rechtse echo’s uit de gemeenteraad
Lokaal @ Vlaams Belang

Naar maandelijkse gewoonte stelde de Vlaams Belang-fractie zich, zowel tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag als tijdens de voorafgaande raadscommissies, andermaal kritisch op tegenover het beleid van ons stadsbestuur. Aangezien niet al onze agendapunten aandacht kregen in de traditionele media kan u hieronder een bloemlezing terugvinden.

Meer dan 12 klachten per dag over slechte staat Antwerpse wegen

Tijdens het initiatiefrecht in de commissie openbaar domein stak fractieleider Sam van Rooy van wal met zijn oproep om de toestand van onze fiets- en voetpaden en autowegen te verbeteren. In zowat alle districten van onze stad zijn er immers vele voet- en fietspaden en autorijwegen die er in erbarmelijke toestand bijliggen. Als weggebruiker moet men dan proberen om putten, scheuren, verzakte klinkers of slechte of oncomfortabele overgangen tussen het voet- en fietspad enerzijds en de autorijweg anderzijds te vermijden. Sam van Rooy maande schepen van openbaar domein Erica Caluwaerts (Open VLD) dan ook aan tot een kordatere aanpak in deze. Uit de stand van zaken en cijfers die van Rooy opvroeg, blijkt overduidelijk dat de toestand ernstig is: in 2021 ontving de stad maar liefst 4.623 klachten met betrekking tot de slechte staat van paden en wegen. Sam van Rooy reageerde vanuit zijn ervaring als ingenieur bouwkunde op dit gigantische klachtenaantal: “Bij een klacht moet men meteen contact opnemen met bevoegde instanties om over te gaan tot herstelling op korte termijn. Daarnaast kan men best een draaiboek creëren waarin vermeld staat hoe paden en wegen dienen te worden heraangelegd volgens de regels van de kunst. Tenslotte moet men vaker controle uitoefenen, zodat men klachten voor is en er sneller tot actie kan worden overgegaan. Een mentaliteitswijziging is dringend aan de orde!”


Vluchtelingenopvang

Het stond in de sterren geschreven dat de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne voor allerhande humane en praktische problemen zou zorgen. Bijgevolg agendeerde onze fractieleider Sam van Rooy deze thematiek voor een tweede maal op rij bij burgemeester De Wever.

Het zijn de opeenvolgende federale regeringen, ook de “Zweedse” toen Theo Francken (N-VA) bevoegd was voor asiel en migratie, die sinds decennia het logische principe ‘opvang in eigen regio’ nooit hebben gehanteerd. Hierdoor zitten al onze opvangcentra nu overvol met nepvluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten. Het is even schrijnend als onrechtvaardig en wraakroepend dat zo’n 30.000 opvangplekken in dit land daardoor niet beschikbaar zijn voor de gevluchte Oekraïense vrouwen en kinderen. Dat men vanuit het kabinet van staatssecretaris Sammy Mahdi dan maar is gaan aankloppen bij Vlaamse gezinnen, om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, is daarvan het trieste en ook nefaste gevolg. Want alle goede bedoelingen van vele Vlamingen ten spijt, het is niet hun taak om thuis vluchtelingen op te vangen. Noch is dit wenselijk gezien het risico op misbruik en gezien de zware psychosociale en financiële last die wekenlange tot waarschijnlijk maandenlange opvang met zich meebrengt. Getuigenissen vanuit verschillende gastgezinnen in onder meer Terzake op Canvas traden onze bekommernis helaas bij.

De antwoorden van burgemeester De Wever op de praktische en technische vragen van Sam van Rooy toonden aan dat de intenties van het stadsbestuur correct zijn. Bij onze bevoegde stadsdiensten ontbreekt het allesbehalve aan ijver om de chaos die de Vivaldi-partijen federaal veroorzaakt hebben in de mate van het mogelijke in goede banen te leiden. Deze crisis toont opnieuw aan dat het Belgische systeem voor een zoveelste maal op haar limieten botst.


Bemiddelingsteams tijdens de Ramadan

De Antwerpse politie maakte naar aanleiding van de start van de Ramadan bekend dat er “bemiddelingsteams” worden ingezet om de islamitische vastenperiode “vlot en veilig te laten verlopen”. Een zoveelste gegeven dat aantoont hoe ver de islamisering van onze stad gevorderd is. Sam van Rooy informeerde bij burgemeester en politie naar wat de taken van deze “teams” precies inhouden. Uit het antwoord van de burgemeester blijkt dat deze bemiddelingsteams in 2011 ontstaan zijn vanuit de dienst “diversiteit”… Het gaat om politieploegen die optreden bij “jaarlijks terugkerende evenementen om de-escalatie na te streven”. Opnieuw een bewijs dat de islam veel minder vredelievend is dan onze politieke tegenstanders willen doen geloven! Burgemeester De Wever plaatste de Ramadan op dezelfde lijn dan evenementen als de Sinksenfoor en Winter in Antwerpen. Wij betreuren het dat onze politie een maand lang wordt belast met risico’s die zijn verbonden aan een religieus gegeven dat geen deel uitmaakt van onze cultuur.

Oosterweel

Een arrest van de Raad van State eerder deze maand schorste de werken aan “de werf van de eeuw”. Gemeenteraadslid Filip Dewinter maande, net zoals hij dat al eerder deed naar aanleiding van de hele PFOS-saga, het gemeentebestuur aan om er alles aan te doen het Oosterweelproject uit te voeren en de ring te ronden. In tegenstelling tot Groen en PVDA is er geen leedvermaak en wil het Vlaams Belang zich constructief opstellen in dit dossier. Dewinter wees er echter wel op dat alles zal moeten gebeuren volgens de geldende wet- en decreetgeving. Het is dan ook nutteloos om als burgemeester uit te halen naar activistische rechters of groeperingen: dit brengt geen zoden aan de dijk. De meest opmerkelijke verwijten en beschuldigingen over de gevolgen van dit arrest waren echter te horen in het Vlaams parlement. Vanuit de socialistische Vooruit-fractie, de Antwerpse coalitiegenoot van de N-VA, klonk: “Dit alles is het gevolg van slecht en koppig bestuur dat het hele Oosterweelproject nu in de gracht rijdt. Het moet mogelijk zijn om naar een rechtbank te stappen en gelijk te krijgen. Het is ongepast om dan te beginnen foeteren, schelden, roepen en kankeren op de rechtbanken en op de zogenaamde activisten. Wanneer mensen terecht opkomen voor hun rechten en rechters onze eigen wetgeving toepassen dan moet dat kunnen. De nageboortes van Viktor Orbán met de burgemeester van Antwerpen op kop volgen deze stelling en proberen zich te verschuilen achter nepredenen. Zij dromen van de praktijken van Orbán en nog een paar anderen in Europa die de democratie willen uithollen en het West-Europees rechtsstaatsysteem aan hun laars lappen.” Deze vijandige woorden aan het adres van de burgemeester vanwege een coalitiepartner tonen aan dat er geen draagvlak is binnen de socialistische N-VA meerderheid. Filip Dewinter vroeg dan ook naar een reactie van de socialistische fractieleider in dit dossier, maar die bleef uit. Wij houden ons hart vast voor de voortgang van Oosterweel. Wanneer er binnen de meerderheid geen eensgezindheid wordt uitgedragen, betekent dit immers vaak het begin van het einde… Wordt vervolgd, en hopelijk zo snel mogelijk ten bate van de mobiliteit, economie en werkgelegenheid.


LEZ

Volgens de Britse website Confused.com schrijft onze stad, op Brussel na, wereldwijd de duurste boetes uit voor het binnenrijden van de Lage-Emissiezone (LEZ). Met de verstrengde LEZ-regels die sinds 1 januari 2020 van toepassing zijn, hanteert onze stad daarbovenop niet alleen de duurste boetes, maar ook de strengste normen: dieselwagens met een Euro 4-norm worden in Nederlandse steden nog wel toegelaten, maar bij ons dus niet. In februari 2020 diende onze fractie een motie in om komaf te maken met LEZ wegens de wetenschappelijke twijfel over de doeltreffendheid; de grote en financiële impact op automobilisten; de erbarmelijke dienstverlening van De Lijn; de hypocrisie, want wie betaalt, mag toch nog met zijn “vervuilende” auto de stad binnen; de enorme asociale impact omdat vooral mensen uit de onderklasse en lagere middenklasse getroffen worden en degenen die al minder middelen hebben het grootste slachtoffer zijn. Wij betreuren de hypocrisie van de PVDA die enerzijds LEZ asociaal vindt, maar anderzijds tegen ons voorstel tot afschaffing stemt. Dat alle andere partijen geen graten ziet in LEZ, mogelijk omdat het de stadskas 37 miljoen euro toestopte, en deze maatregel alleen maar toejuicht, toont hun wereldvreemdheid aan. Voor onze partij is het echter duidelijk: LEZ, weg ermee!

Knip in dienstverlening aan stadsloketten vanaf 1 december

Vanaf 1 december zullen de negen districtshuizen vervangen worden door vier zogenaamde regioloketten, zes stadsloketten die amper open zullen zijn en 32 onbemande digitale ‘zelfservice’ zuilen. De vier regioloketten zullen zich gaan bevinden in de districtshuizen van Antwerpen, Deurne, Merksem en Wilrijk. De districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Borgerhout, Hoboken en Berchem, alsook Linkeroever, krijgen een stadsloket en daardoor veel minder dienstverlening, want men zal er slechts twee dagen per week en op één avond terechtkunnen. Het lijkt er dus op dat de stad wil besparen op dienstverlening voor de Antwerpenaren, en de verdere digitalisering via die onbemande digitale ‘zelfservice’ zuilen zal ertoe leiden dat een deel van de sinjoren de kloof met de stad ziet toenemen.

Meer dan voldoende aanleiding dus voor fractieleider Sam van Rooy om bevoegd schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) op de rooster te leggen en te informeren naar de aanleiding en berekende gevolgen van deze drastische knip in de dienstverlening. In haar vijf minuten durend betoog, danste schepen Ait Daoud echter om de hete brij heen. Er kwam geen enkel duidelijk antwoord of cijfer op de concrete vragen van Sam van Rooy, waardoor hij genoodzaakt is nogmaals te informeren naar een stand van zaken. In de hoop dat de medewerkers op het kabinet van schepen Ait Daoud wel duidelijke informatie kunnen verschaffen, zal het Vlaams Belang alvast blijven ijveren voor een verbetering in plaats van een achteruitgang van de dienstverlening voor de Antwerpenaar.